Offside

Doktorvænget 42, 2. tv

7500 Holstebro

Offside

§11 OFFSIDE

 

Offside-position

Det er ikke i sig selv strafbart at være i offside-position.

 

Det første kontaktpunkt mellem bold og (med-)spiller er gældende ved vurderingen.

 

En spiller er i offside-position, hvis

 

 • en del af spillerens hoved, krop eller fødder er på modspillernes banehalvdel (midterlinjen tæller ikke med), og

 

 • en del af spillerens hoved, krop eller fødder er nærmere modspillernes mållinje end både bolden og næstsidste modspiller.
 • Hænder og arme er uden betydning. Dette gælder for alle spillere, også målmændene.

 

En spiller er ikke i offside-position, hvis

 

 • han er på linje med næstsidste modspiller, eller
 • han er på linje med de to sidste modspillere.

 

Strafbar offside

 

En spiller, som er i offside-position i det øjeblik, hvor bolden spilles eller røres af en medspiller, skal kun straffes, hvis han efter dommerens skøn deltager aktivt i spillet ved at

 

 • indvirke på spillet ved at spille eller røre en bold, som er spillet eller rørt af en medspiller.

eller

 

 • genere en modspiller ved at
 1. » forhindre en modspiller i at spille eller kunne spille bolden ved klart at spærre for hans udsyn, eller
 2. » angribe en modspiller for at erobre bolden, eller
 3. » klart forsøge at spille en bold, som er tæt på ham, og denne handling påvirker en modspiller, eller
 4. » foretage en åbenlys handling, som klart påvirker en modspillers mulighed for at

spille bolden eller

 • opnå en fordel ved at røre bolden eller genere en modspiller, når bolden
 1. » tilfældigt springer tilbage fra en målstang, overligger, modspiller eller et medlem af dommerteamet.
 2. » kommer fra en modspiller som følge af en forsætlig redning.

 

En spiller i offside-position, som modtager bolden fra en modspiller, som forsætligt spiller bolden (undtagen som en forsætlig redning) opnår ikke en fordel af sin offside-position.

 

En redning betyder, at en spiller med nogen del af kroppen (og for målmandens vedkommende i eget straffesparksfelt også hænderne) stopper eller forsøger at stoppe en bold, som er på vej ind i eller meget tæt på mål.

 

I situationer, hvor

 • en spiller står i offside-position eller bevæger sig fra den og står i vejen for en modspiller og har indflydelse på modspillerens bevægelse mod bolden, skal spilleren straffes for offside, hvis det påvirker modspillerens mulighed for at spille bolden eller angribe for at erobre den. Hvis spilleren bevæger sig ind i modspillerens bane og bremser hans bevægelse (dvs. blokerer vejen for ham), skal forseelsen straffes ifølge § 12.

 

 • en spiller i offside-position bevæger sig mod bolden og har til hensigt at spille den, men der begås en forseelse mod ham, før han spiller bolden, forsøger at spille bolden eller angriber for at erobre den, straffes denne forseelse, da den skete før offsideforseelsen.
 • der begås en forseelse mod en spiller i offside-position, og denne spiller allerede spiller bolden, forsøger at spille den eller angriber for at erobre bolden, straffes offsideforseelsen, da den skete før frisparks-forseelsen.

 

Ikke-strafbar offside

 

Der foreligger ingen offside-forseelse, hvis spilleren modtager bolden direkte fra

 • målspark
 • indkast
 • hjørnespark.

 

Overtrædelser / straffebestemmelser

 

For enhver strafbar offside skal dommeren dømme indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, også hvis det er på spillerens egen banehalvdel.

 

En forsvarsspiller, som forlader banen uden dommerens tilladelse, skal ved vurdering af offside-position betragtes som stående på egen mållinje eller sidelinje indtil næste stop i spillet, eller indtil det forsvarende hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden for deres straffesparksfelt.

Hvis forsvareren forsætligt forlod banen, skal han advares ved

næste spilstop.

 

En angrebsspiller må forlade eller forblive uden for banen for ikke at deltage aktivt i spillet.

Hvis spilleren genindtræder over mållinjen og deltager aktivt i spillet før næste spilstop, eller før det forsvarende hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden for deres straffesparksfelt, betragtes han i offside-henseende som stående på mållinjen.

 

En angrebsspiller, som forsætligt forlader banen, genindtræder uden dommerens tilladelse og ikke skal straffes for offside, men får en fordel derved, skal advares (indirekte frispark - usportslig opførsel).

 

Hvis en angrebsspiller står bag mållinjen inde i målet, og bolden går i mål, skal målet godkendes, medmindre spilleren begår en offside-forseelse eller en § 12-forseelse. I så fald genoptages spillet med et indirekte eller direkte frispark.

§ 11 Offside

 

At være i offside-position:

Begrebet ’på linje med’ skal forstås som ’ud fra en linje parallel med mållinjen’.

En spillers mulige offside-position vurderes i det øjeblik bolden spilles af en medspiller.

Strafbarheden kan opstå frem til det øjeblik, hvor bolden næste gang spilles af en medspiller.

 

At være strafbar offside:

Indvirke på spillet – bemærkning:

Hvis en angrebsspiller i offside-position bevæger sig mod en bold, som sidst er spillet af en medspiller, og ingen af hans medspillere har nogen mulighed for at nå frem til bolden fra en onside-position, kan spilleren straffes med det samme, uden at dommeren behøver vente på, at han rører bolden.

Dette er ikke en udvidelse af strafbarheden ’at indvirke på spillet’, men alene en praktisk udlægning af loven, således at spillet ikke sinkes unødigt.

 

Genere en modspiller – bemærkning:

Hvis en angrebsspiller i offside-position forhindrer en modspiller i at kunne spille bolden ved klart at spærre for hans udsyn eller bevægelser, skal han straffes for at genere en modspiller.

 

En angrebsspiller i offside-position, som kæmper om bolden med en modspiller uden at røre den, skal straffes for at genere en modspiller, medmindre dommeren anser det for en større fordel for det forsvarende hold at lade spillet fortsætte. Forseelsen kan indebære fysisk kontakt, forsætlig eller uforsætlig, men det er ingen nødvendighed.

Det er i sagens natur et krav, at bolden er tæt på spillerne. En vejledende afstand kunne være 1 - 1½ meter, uden at den skal udmåles med en tommestok.

 

Opnå en fordel af sin offside-position – bemærkning:

Ved en bold, som springer tilbage fra målstang, overligger eller hjørneflag, vil angrebsspilleren altid være strafbar offside, hvis han spiller bolden og var i en offside-position, da bolden sidst blev spillet af en medspiller.

Når bolden sidst er rørt af en modspiller, skal dommeren vurdere, om denne berøring er tilfældig, eller om berøringen sker som følge af en forsætlig redning. Er blot én af disse ting opfyldt, skal angrebsspilleren straffes.

 

Som man kan se, er begreberne ’at indvirke på spillet’ og ’opnå en fordel af sin offsideposition’ ganske håndfaste, idet det generelt (man kan opnå en fordel ved at genere) er en forudsætning for at kunne straffe, at angrebsspilleren rent faktisk spiller bolden (jfr. dog bemærkningen under ’indvirke’ ovenfor).

 

Det er et grundlæggende princip, at enhver tvivl skal komme angrebsspilleren til gode.

Find migDoktorvænget 42, 2. tv

7500 Holstebro

Telefon: 61 799 499

Email: support@refereeworld.dk


Generel kalender:


Mandag: Spinning/instruktør kl. 17.15 - 18.15

Tirsdag: Mødedag til kl. 17:00

Fredag+lørdag: Dømme fodbold

Find mig også på bachmannit.dk